F1 Kamratförening

PROTOKOLL

Årsmötesprotokoll från årsmöten 2022.

F1 Kamratförening

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§2 Parentation.
En tyst minut hölls för de som under året lämnat oss.

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse har gott ut via tidningen och anslag på hemsidan m.m.

§4 Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes: Björn Jonsson.

§5 Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes: Ove Berg.

§6 Val av två rösträknare tillika justeringsmän för årsmötet.
Till rösträknare och även justeringsmän valdes: Torsten Olsson samt Ingrid Broberg.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

§8 Röstning om Antagande om förändringar av stadgar 2:dra röstningen.
Godkändes för andra gången.

§9 Kassörens redogörelse för 2021.
Resultat o Balansräkningen för 2021 .föredrogs och godkändes.

§10 Revisorernas berättelse.
Berättelsen upplästes och godkändes av årsmötet för den tid revisionen omfattar.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2021.
Möte föreslog styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§12  Förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag för 2022.
Fördrogs för årsmötet och godkändes utan anmärkning.

§13 Val av styrelse och övriga representanter i F1 kamratförening för 2022.
Till styrelse och övriga representanter valdes:

 1. Till ordförande för 1 år omvaldes                 Björn Jonsson
 2. Till kassör för 2 år , Nyval                              Håkan Gunnarsson
 3. Till ledamot 1.för 2 år , omval                       Ove Berg
 4. Till ledamot 2.för 2 år, Nyval                         Christer Karlsson
 5. Till ledamot 3.för 1 år, kvar                            Torsten Olsson
 6. Till ledamot 4.för 2 år,                                    Utgår.
 7. Till ledamot 5.för 2 år , omval                        Anders Hård af Segerstad
 8. Till styrelsesuppleant 1 för 1 år                     Utgår enl. nya stadgar
 9. Till styrelsesuppleant 2 för 1 år                    Utgår enl. nya stadgar
 10. Till revisor 1 för 1 år valdes, omval              Kristoffer Wadelius
 11. Till revisor 2 för 1 år valdes, Nyval               Erik Johansson
 12. Till revisorsuppleant för 1 år                          Utgår enl. nya stadgar,  
 13. Till valberedningen  för 1 år valdes ,omval Nils Johansson
 14. Till sammankallande av valberedningen utser styrelsen en ledamot vid sin konstituering.

§14 Ev. inlämnade motioner och propositioner.
Inga motioner och propositioner inlämnade.
Årsavgiften höjdes vid förra årsmötet 2021 till 200:- för innevarande år.

§15 Övriga frågor och information.
Inga frågor eller information föredrogs.
Hans Hellqvist vår tidigare Kassör avtackades för ett gediget arbete att få vår ekonomiska förehavande på godkänt sätt.

§16 Mötet avslutades.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2022 års årsmöte avslutat.

Västerås 2022-04-07

Vid protokollet:Sekreterare Ove Berg                      _____________________

Justerare: Torsten Olsson                                         _____________________

Justerare: Ingrid Broberg                                           _____________________

Mötesordförande: Björn Jonsson                            ______________________

Veteransektionen

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§2 Godkännande av kallelse
Kallelse till årsmötet beslutades vara tillfyllest och godkändes.

§3 Förslag till dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§4 Val av ordförande för årsmötet.
Såsom ordförande för årsmötet valdes Björn Jonsson.

§5 Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Hans Wirén.

§6 Årsmötets justerare
Såsom justerare för årsmötesprotokollet valdes Torsten Olsson Ove Berg.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

§7Röstning om antagande om ändrade stadgar
Årsmötet beslutade att anta de ändringar som tidigare föreslagits i Kamratföreningen. Se stadgarna.

§8 Föredragande//godkännande av:
Verksamhetsberättelsen för år 2021 upplästes och godkändes av årsmötet.

§9 Kassörens berättelse
Upplästes och godkändes.

§10 Revisorernas berättelse.
Revisorerna läste upp redogörelsen för styrelsens aktivitetebrunder verksamhetsåret, samt föreslog att densamma beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2021.

§11 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§12  Verksamhetsplanering och budget för 2022.
Verksamhetsplaneringen för -22 blir fortfarande lite inskränkt pga rådande situationer. Omikronen ställer till det. Fortfarande lite oklart om det blir några resor av under våren/sommaren. Julbordet kommer dock att planeras som vanligt och genomföras.
Våra torsdagsmöten med föredragshållare, och ärtsoppa till lunch, planeras också kunna genomföras.
Avgående kassören Hans Hellqvist redogjorde i korta drag för budgeten vilken inte innehöll några avvikelser. Tvärtom finns ett litet överskott i kassan tack vare icke genomförda resor under det gångna året.

§13 Val av styrelse/representanter för Veteransektionen
Till styrelse och övriga representanter valdes:

 1. Ordf Björn Jonsson
 2. Sekr Hans Wirén    
 3. Kassör Håkan Gunnarsson
 4. Ledamot nr 1 Yäzika Johansson
 5. Ledamot nr 2 Sören Eriksson
 6. Valberedning och revisorer i samverkan med F1 Kamratföening

§14 Motioner/Propositioner.
Intet

§15 Övriga frågor
Intet

§16 Avslutning.
Då dagordningen var genomgången och intet mer fanns att tas upp till behandling, Tackade ordförande mötesdeltagarna för visat intresse och engagemang, samt avlsutade årsmötet.

Västerås 2022-04-07

Vid protokollet:Sekreterare Hans Wirén                      _____________________

Justerare: Torsten Olsson                                         _____________________

Justerare: Ove Berg                                        _____________________