F1 Kamratförening

Här följer stadgar för:
– Kamratföreningen
– Veteransektionen

Stadgar för F1 Kamratförening

Fastställda vid Årsmöte 2021-09-30 och Årsmöte 2022-04-07.

Föreningen bildades den 2 juni 1939 under namnet Kungliga Västmanlands Flygflottiljs Kamratförening. I samband med övertagandet av I 18:s traditioner den 26 september 1943 antogs namnet Kungliga Västmanlands Regementes och Flygflottiljs Kamratförening. Från och med den 8 maj 1999 fastställdes namnet till F1 Kamratförening.
Föreningen har sitt säte i Västerås.

§1 Föreningens ändamål

F 1 Kamratförening är en allmännyttig ideell förening med uppgift att vårda minnet av den nedlagda Flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Föreningen skall vidare sprida försvarsinformation bland sina medlemmar och stimulera till deltagande i debatten för ett ändamålsenligt försvar.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av envar som sympatiserar med föreningens ändamål och som erlagt fastställd medlemsavgift. Till Hedersordförande eller Hedersmedlem kan styrelsen vid årsmöte föreslå medlem som gjort en förtjänstfull insats för föreningen.

§3 Medlemsavgift

Medlemsavgift skall erläggas årligen av medlemmarna dock senast vid februari månads utgång.
Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal erlägger medlemsavgift som även gäller för det kommande året. Hedersordförande och Hedersmedlem är befriade från medlemsavgift.

§4 Föreningens angelägenheter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6 Revision

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse jämte protokoll och räkenskaper för det gångna året skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1 februari. Revisorerna skall avlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 mars.

§7 Föreningsmöten

ALLMÄNT

Under föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet, därest annorlunda icke yrkas. Beslut fattas med enkel röstövervikt, utom i fall som omnämns i § 8 och § 10. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget.

ÅRSMÖTE

Ett föreningsmöte skall under året vara årsmöte som hålls senast den sista mars. Årsmöte skall hållas i Västerås eller dess närhet. Kallelse skall ske skriftligt senast tre veckor före årsmöte. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 
Fråga väckt av enskild medlem (motion) skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 1 februari.

Vid årsmöte skall minst följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
7. Föredragning och behandling av:
a. Verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk berättelse
c. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse:
a. Ordförande på ett år
b. Ledamöter på två år med växelvis avgång
10. Två revisorer på ett år
11. Val av valberedning på ett år (tre ledamöter varav styrelsen utser inom sig en som är
sammankallande)
12. Föredragning av motioner och propositioner (propositionerna skall innehålla minst förslag till
verksamhetsplan och budget samt förslag till årsavgift för kommande år)
13. Övriga frågor. (Inga beslut av principiell karaktär får tas under denna punkt)
14. Mötets avslutande.

FÖRENINGSMÖTE UTÖVER ÅRSMÖTE

Sådant möte hålles då styrelsen eller revisorerna finner så erforderligt eller då minst 15 medlemmar gör skriftlig anmälan därom. Kallelse till sådant möte skall utfärdas senast två veckor före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Dagordning för föreningsmöte upprättas med hänsyn till de ärenden som skall behandlas.

§8 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten
varav ett skall vara årsmöte. För godkännande fordras bifall av minst två tredjedelar av
de röstande vid varje tillfälle.

§9 Utträde/uteslutning ur föreningen

Utträde ur föreningen sker efter aktiv begäran av medlem eller automatiskt för kommande år då medlem inte betalat in medlemsavgift för innevarande år.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne uppenbarligen motarbetat föreningens
ändamål eller verksamhet eller avsiktligt skadat föreningens rykte. Beslut om uteslutning fattas
av styrelsen. Samtliga närvarande ledamöter måste vara eniga om beslutet.

§10 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav minst ett skall vara årsmöte.
För godkännande fordras bifall av minst två tredjedelar av de röstande vid varje tillfälle.
Föreningens arkivalia och övriga tillgångar skall vid dess upplösning i första hand tillfalla en organisation som värnar om historiska flygplan, historiskt material med anknytning till flyg och som kan antas komma att förvalta tillgångarna på bästa sätt.


Stadgar för Veteransektionen

Fastställda vid Årsmöte 2021-09-30 och Årsmöte 2022-04-07.

F1 Kamratförenings Veteransektion, nedan kallad Veteransektionen, är en sektion inom F1 Kamratförening, nedan kallad Kamratföreningen.

Föreningen har sitt säte i Västerås.

§1 Föreningens ändamål

Veteransektionen är en allmännyttig ideell förening med främsta uppgift att stimulera de medlemmar, som lämnat det aktiva yrkeslivet och uppbär pension i någon form, till ett aktivt och meningsfullt liv.

§2 Medlemskap

De medlemmar inom Kamratföreningen, som uppbär ålders-, sjuk- eller annan förtida pension, kan bli medlemmar i Veteransektionen.

§3 Medlemsavgift

En årlig medlemsavgift erläggs för medlemskap i Veteransektionen.

§4 Föreningens angelägenheter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av minst fyra och högst fem ledamöter.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6 Revision

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse jämte protokoll och räkenskaper för det gångna året skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1 februari. Revisorerna skall avlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 mars.

§7 Föreningsmöten

ALLMÄNT

Under föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet, därest annorlunda icke yrkas. Beslut fattas med enkel röstövervikt, utom i fall som omnämns i § 8 och § 10. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget.

ÅRSMÖTE

Ett föreningsmöte skall under året vara årsmöte som hålls senast den sista april mars. Årsmöte skall hållas i Västerås eller dess närhet. Kallelse skall ske skriftligt senast tre veckor före årsmöte. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 
Fråga väckt av enskild medlem (motion) skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 1 februari.

Vid årsmöte skall minst följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
7. Föredragning och behandling av:
a. Verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk berättelse
c. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse:
a. Ordförande på ett år
b. Ledamöter på två år med växelvis avgång
10. Två revisorer på ett år (Kamratföreningens revisorer kan anlitas)
11. Val av valberedning på ett år (tre ledamöter varav styrelsen utser inom sig en som är
sammankallande) (Kamratföreningens valberedning kan anlitas)
12. Föredragning och beslut av motioner och propositioner (propositionerna skall innehålla minst förslag
till verksamhetsplan och budget samt förslag till årsavgift för kommande år)
13. Övriga frågor. (Inga beslut av principiell karaktär får tas under denna punkt).
14. Mötets avslutande.

FÖRENINGSMÖTE UTÖVER ÅRSMÖTE

Sådant möte hålles då styrelsen eller revisorerna finner så erforderligt eller då minst 15 medlemmar gör skriftlig anmälan därom. Kallelse till sådant möte skall utfärdas senast två veckor före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Dagordning för föreningsmöte upprättas med hänsyn till de ärenden som skall behandlas.

§8 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. För godkännande fordras bifall av minst två tredjedelar av de röstande vid varje tillfälle.

§9 Utträde/uteslutning ur föreningen

Utträde ur föreningen sker efter aktiv begäran av medlem eller automatiskt för kommande år då medlem inte betalat in medlemsavgift för innevarande år.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne uppenbarligen motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller avsiktligt skadat föreningens rykte. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Samtliga närvarande ledamöter måste vara eniga om beslutet.

§10 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. För godkännande fordras bifall av minst två tredjedelar av de röstande vid varje tillfälle.
Föreningens arkivalia och övriga tillgångar skall vid dess upplösning tillfalla Kamratföreningen.